MID SEASON SALE - Ušetri až 60 % na vybraných produktoch Nakupuj

Všeobecné podmienky Top4Running Club

Top4Running Club (ďalej len klub) je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti Topforsport sro, Bešůvka 810/19, Brno - Žebětín, 641 00, IČO: 29213291, DIČ: CZ29213291 zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 66187 (ďalej len Topforsport). Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov internetového obchodu Top4Running.sk. Zákazníci sa stávajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím súhlasom s registráciou, alebo iným, zákonom predpokladaným prejavom vôle. Neoddeliteľnou súčasťou registrácie sú tieto Všeobecné podmienky Top4Running Club.


1. Členstvo v Top4Running Club  

Členom klubu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí so Všeobecnými podmienkami klubu. Zákazník môže výhody klubu využívať ihneď po úspešnej registrácii.
 
Členom Top4Running Club sa zákazník stáva, ak pod svojím zákazníckym účtom splní podmienky vernostného programu, a následne tak môže čerpať všetky ponúkané výhody.
 
Člen Clubu má právo čerpať zľavy na tovar a služby v internetovom obchode Top4Running.sk. Spoločnosť Topforsport si vyhradzuje právo určiť tovary a služby, ktorých predaj a poskytovanie patrí do programu klubu, rovnako tak aj spolupracujúcich externých partnerov.

 
2. Prístup k osobnému účtu Top4Running Club

Člen klubu sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásia na internetových stránkach Top4Running.sk do svojho účtu, kde je možné aktualizovať svoje osobné údaje. Prihlasovacie údaje sú zhodné pre všetky e-shopy spoločnosti Topforsport: 11teamsports.sk, Top4Running.sk, Top4Fitness.sk, Top4Street.sk, Top4Sport.sk.
V prípade podozrenia, že údaje sú známe nejakej tretej osobe, je člen klubu povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Topforsport. Za škody vzniknuté následkom neučineného, alebo neskoro urobeného oznámenia o zneužití zodpovedá Topforsport iba v prípade hrubého pochybenia zo svojej strany.


3. Ukončenie členstva v Top4Running Club

Členstvo v klube zaniká, ak:
a / člen klubu poskytol nesprávne údaje v prihláške, alebo zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje, alebo sa dopustil iného jednania v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami klubu, 
b / na žiadosť člena klubu,
c / člen klubu odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov

 
4. Ochrana osobných údajov členov Top4Running Club

Zákazník svojim súhlasom k registrácii výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Topforsport spracuje osobné údaje pri registrácii uvedené do databázy, ako aj údaje získané pri obchodnom styku. Člen klubu ďalej týmto výslovne súhlasí s tým, aby spoločnosť Topforsport ako správca spracovávala v súlade so zákonom č.101 / 2000 Zb. O ochrane osobných údajov osobné údaje zaregistrované na jeho meno, a to za účelom ponuky obchodu alebo služieb a za účelom vyplývajúcim z podmienok klubu. Topforsport je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa (ov), pričom člen klubu berie na vedomie, že takto určený spracovateľ či spracovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu, prípadne do doby ukončenia činnosti klubu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a správca údaje zlikviduje.


5. Záverečné ustanovenia 

Spoločnosť Topforsport si vyhradzuje právo na zverejnenie fotografií a videozáznamov výhercov, vrátane mien, súťaží usporiadaných v rámci klubu, vrátane mien výhercov bez finančných náhrad, s čím člen klubu súhlasí. Všetky odmeny v rámci klubu nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť Topforsport si vyhradzuje právo v prípade nutnosti upraviť Všeobecné podmienky klubu. Členovia klubu budú o týchto zmenách informovaní na internetových stránkach www.top4running.sk.
Spoločnosť Topforsport si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť klubu. Dátum ukončenia klubu bude oznámený na www.top4running.sk.

 
Kontaktné údaje: https://top4running.sk/pg/kontakt